RODO

RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie, ul. Zielona 2 26-332 Sławno;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie ul. Zielona 2 26-332 Sławno możliwy jest pod adresem email : gok.slawno@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. W przypadku:
• nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;
• odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek  8:00 - 16:00

Wtorek 8:00-18:00

Środa 8:00-16:00

Czwartek 8:00- 18:00

Piątek 8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Filia w Gawronach - nieczynna